1. การสลายต้อกระจก: Phaco Emulsification with IOL ( Monofocal IOL)
2. การสลายต้อกระจก: Phaco Emulsification with IOL ( Multifocal IOL, PMMA or Foldable IOL)
3. การสลายต้อกระจก: Phaco Emulsification with IOL ( Accommodative IOL)
4. การลอกต้อเนื้อ (ผู้ป่วยนอก)
5. การลอกต้อเนี้อ (ผู้ป่วยใน)

1. การสลายต้อกระจก Phaco Emulsification with IOL ( Monofocal IOL)

วันที่ใช้งาน: 1 ธันวาคม 2554

รายการที่รวมอยู่ในแพกเกจ
- ค่าห้องผ่าตัด
- ค่าพยาบาลที่ช่วยในห้องผ่าตัด
- ค่าเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผ่าตัด
- ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการผ่าตัด
- ค่าเลนส์แก้วตาเทียม
- ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีรับเป็นผู้ป่วยใน 1 คืน

หมายเหตุ ไม่มีค่าแพทย์เพิ่มเติมในกรณีผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด

รายการที่ไม่รวมอยู่ในแพกเกจ
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนเข้าห้องผ่าตัด หรือในแผนกผู้ป่วยนอก ได้แก่ ค่าตรวจตา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางรังสี เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำการผ่าตัด
- ยาและเวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้าน

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมแพกเกจนี้ได้
- ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโรคเลือด
- ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การทำงานของอวัยวะล้มเหลว
- ผู้ป่วย HIV และผู้ที่อยู่ภายใต้ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
- ต้อหินที่ควบคุมไม่ได

Top..

 

2. การสลายต้อกระจก
Phaco Emulsification with IOL ( Multifocal IOL, PMMA or Foldable IOL)

วันที่ใช้งาน: 1 ธันวาคม 2554

รายการที่รวมอยู่ในแพกเกจ
- ค่าห้องผ่าตัด
- ค่าพยาบาลที่ช่วยในห้องผ่าตัด
- ค่าเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผ่าตัด
- ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการผ่าตัด
- ค่าเลนส์แก้วตาเทียม
- ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีรับเป็นผู้ป่วยใน 1 คืน

หมายเหตุ ไม่มีค่าแพทย์เพิ่มเติมในกรณีผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด

รายการที่ไม่รวมอยู่ในแพกเกจ
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนเข้าห้องผ่าตัด หรือในแผนกผู้ป่วยนอก ได้แก่ ค่าตรวจตา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางรังสี เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำการผ่าตัด
- ยาและเวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้าน

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมแพกเกจนี้ได
- ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโรคเลือด
- ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การทำงานของอวัยวะล้มเหลว
- ผู้ป่วย HIV และผู้ที่อยู่ภายใต้ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
- ต้อหินที่ควบคุมไม่ได้

Top..

 

3. การสลายต้อกระจก
Phaco Emulsification with Intraocular Lens ( Accommodative IOL)

วันที่ใช้งาน: 1 ธันวาคม 2554

รายการที่รวมอยู่ในแพกเกจ
- ค่าห้องผ่าตัด
- ค่าพยาบาลที่ช่วยในห้องผ่าตัด
- ค่าเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผ่าตัด
- ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการผ่าตัด
- ค่าเลนส์แก้วตาเทียม
- ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีรับเป็นผู้ป่วยใน 1 คืน

หมายเหตุ ไม่มีค่าแพทย์เพิ่มเติมในกรณีผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด

รายการที่ไม่รวมอยู่ในแพกเกจ
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนเข้าห้องผ่าตัด หรือในแผนกผู้ป่วยนอก ได้แก่ ค่าตรวจตา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางรังสี เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำการผ่าตัด
- ยาและเวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้าน

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมแพกเกจนี้ได้
- ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโรคเลือด
- ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การทำงานของอวัยวะล้มเหลว
- ผู้ป่วย HIV และผู้ที่อยู่ภายใต้ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
- ต้อหินที่ควบคุมไม่ได้

Top..

 

4. ต้อเนื้อ( ผู้ป่วยนอก)
Routine Pterygium Removal For Out-Patient


วันที่ใช้งาน: 1 ธันวาคม 2554

รายการที่รวมอยู่ในแพกเกจ
- ค่าห้องผ่าตัด
- ค่าพยาบาลที่ช่วยในห้องผ่าตัด
- ค่าเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผ่าตัด
- ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการผ่าตัด
- ค่าเลนส์แก้วตาเทียม
- ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด

หมายเหตุ ไม่มีค่าแพทย์เพิ่มเติมในกรณีผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด

รายการที่ไม่รวมอยู่ในแพกเกจ
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนเข้าห้องผ่าตัด หรือในแผนกผู้ป่วยนอก ได้แก่ ค่าตรวจตา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางรังสี เป็นต้น
- การลอกเนื้อเยื่อตาขาว ต้อเนื้อชนิดรุนแรง หรือมีพังผืดยึดติด
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำการผ่าตัดลอกต้อเนื้อ
- ยาและเวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้าน
- ค่าใช้จ่ายรับเป็นผู้ป่วยใน

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมแพกเกจนี้ได้
- ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโรคเลือด
- ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การทำงานของอวัยวะล้มเหลว
- ผู้ป่วย HIV และผู้ที่อยู่ภายใต้ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
- ต้อหินที่ควบคุมไม่ได้

Top..

 

5. ต้อเนื้อ( ผู้ป่วยใน)
Routine Pterygium Removal For In-Patient


วันที่ใช้งาน: 1 ธันวาคม 2554

รายการที่รวมอยู่ในแพกเกจ
- ค่าห้องผ่าตัด
- ค่าพยาบาลที่ช่วยในห้องผ่าตัด
- ค่าเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผ่าตัด
- ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการผ่าตัด
- ค่าเลนส์แก้วตาเทียม
- ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีรับเป็นผู้ป่วยใน 1 คืน
- ค่าใช้จ่ายรับเป็นผู้ป่วยใน

หมายเหตุ ไม่มีค่าแพทย์เพิ่มเติมในกรณีผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด

รายการที่ไม่รวมอยู่ในแพกเกจ
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนเข้าห้องผ่าตัด หรือในแผนกผู้ป่วยนอก ได้แก่ ค่าตรวจตา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางรังสี เป็นต้น
- การลอกเนื้อเยื่อตาขาว ต้อเนื้อชนิดรุนแรง หรือมีพังผืดยึดติด
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำการผ่าตัดลอกต้อเนื้อ
- ยาและเวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้าน

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมแพกเกจนี้ได้
- ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโรคเลือด
- ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การทำงานของอวัยวะล้มเหลว
- ผู้ป่วย HIV และผู้ที่อยู่ภายใต้ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
- ต้อหินที่ควบคุมไม่ได้

Top..

Copyright 2004, All rights reserved St. Peter Eye Hospital.