โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์ก่อตั้งตั้งแต่ปี2536 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิทักษ์ กิจเจริญ โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์ คือ โรงพยาบาลเฉพาะทาง และเป็นของเอกชนแห่งแรกในภาคเหนือของประเทศไทยที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคทางตาทุกชนิด

จุดประสงค์ของโรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์ คือ การให้มาตรฐานสูงสุดในการดูแลทางด้านดวงตาแก่ผู้ป่วยในภาคเหนือของประเทศไทย

โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์เป็นเลิศทางด้านการแพทย์ และการผ่าตัด รวมถึงการลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และดีที่สุด นอกจากนี้ยังรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัยต่อการดูแลดวงตาของผู้ป่วยด้วย

 

 

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์จะเป็นผู้นำของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือของประเทศไทยที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางตาที่ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระบบการบริการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นที่ยอมรับ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดของผู้มาใช้บริการ

พันธกิจ

- ให้บริการที่มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่เหมาะสม และมีการปรับปรุงคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้มารับบริการ
- เป็นศูนย์รวมในการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางตาที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีจริยธรรมเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้มารับใช้บริการ

นโยบาย

- ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดให้มีบริการ ทั้งทางด้านการรักษา และดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด โดยการเสนอคุณค่าบริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง
- ตระหนักความสำคัญ และยอมรับในบุคลากรการแพทย์เฉพาะทางตา รวมทั้งให้การสนับสนุนในการทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้มารับบริการ โรงพยาบาลได้จัดให้มีการดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

คำขวัญ
ดูแลดวงตาของท่าน ด้วยดวงใจของเรา

นายแพทย์ พิทักษ์ กิจเจริญ

-ปริญญาบัตรและสถานบันการศึกษา: แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2516
-วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2521
-ตำแหน่งและสถาบันทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-General Ophthalmology, Nippon Medical School, Japan 1983
-Kerato-Lens for Kauman-McDonald Epikeratophakia, USA / Singapore, 1990
-Fellow International College of Surgeon, USA / Thailand, 1991
-Laser Blepharoplasty & Skin Resurfacing, USA, 1996
-Certificate Topography in Refractive Laser Surgery, Germany, 2002
-Certificate in Wavefront Refractive Laser Surgery, Germany, 2002
-Certificate of Achievement in Basic LASIK, Singapore, 2002
-Certificate in LASIK, Germany, 2002

นายแพทย์สิรวิชณ์ สิรบริพันธกุล

-ปริญญาบัตรและสถานบันการศึกษา: แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2531
-วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2537

แพทย์หญิงรุ่งนภา สิทธิรังสรรค์

-ปริญญาบัตรและสถานบันการศึกษา: แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2524
-วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2527

นายแพทย์ เรวัต จิวนารมณ์

- ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา: แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา
, ประเทศไทย, 2534

Copyright 2004, All rights reserved St. Peter Eye Hospital.